Hỗ trợ

Nếu bạn cần hỗ trợ cc vấn đề lin quan, vui lng lin hệ qua Email:

• Email: support@hoachitruyenthuyet.com

Privacy Policy

Cc điều khoản v điều kiện sử dụng dịch vụ hiển thị dưới đây (sau đây gọi l Điều khoản v Điều kiện, hoặc Điều Khoản Sử Dụng) quy định cc điều khoản v điều kiện được đồng ý bởi người sử dụng cc dịch vụ c lin quan bởi Công ty.

Một khi đã tham gia tr chơi nghĩa l người chơi đã đọc, hiểu, chấp nhận v tuân thủ những điều khoản dưới đây:

1. Cc thuật ngữ trong thỏa thuận:

Chng tôi l bn cung cấp dịch vụ phần mềm tr chơi trn hệ thống của Công ty thông qua Website, WAP, Google Play, Apple Store.

Người sử dụng dịch vụ cc tr chơi online trong thế giới tr chơi, gọi tắt l Bạn, Người chơi hoặc Khch hng.

Dịch vụ tr chơi được Công ty cung cấp, gọi tắt l Dịch vụ, Tr chơi

2. Cc điều khoản dnh cho người chơi:

Về tư cch php lý

Tất cả mọi đối tượng từ 18 tuổi trở ln đều c thể tham gia tr chơi, sản phẩm, dịch vụ

Trong qu trnh tham gia tr chơi, c thể sẽ xuất hiện những ngôn từ hoặc những tnh huống không ph hợp với một số đối tượng nhỏ tuổi. Chng tôi không đảm bảo rằng những người chơi khc sẽ không cung cấp cc nội dung m c thể cho l không thch hợp với lứa tuổi đ.

3. Quy định khi đăng ký ti khoản:

Khi đăng ký ti khoản, bạn phải cung cấp đầy đủ, chnh xc thông tin về tn tuổi, địa chỉ, điện thoại, số CMND (Ch ý phải yu cầu xuất trnh CMND km bản sao CMND người đăng ký ti khoản qua hệ thống phân phối để Công ty lưu giữ, trường hợp chưa hoặc không c CMND phải ghi số CMND của cha hoặc mẹ đỡ đầu) Đây l những yu cầu bắt buộc, chng tôi sẽ căn cứ vo những thông tin ny khi c những rủi ro, tổn thất xảy ra, hoặc để trao giải nếu bạn may mắn nhận được những phần thưởng từ cc sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp. Cc trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được xem xt.

3.1 Quy định về cch đặt tn (tn ti khoản, tn nhân vật, tn bang phi,)

3.2 Mật khẩu (Password)

Bạn cần phải giữ kỹ tuyệt đối mật khẩu của mnh, không chia sẻ cho bất kỳ ai. Trong mọi trường hợp mất cắp, thất lạc mật khẩu, chng tôi không chịu trch nhiệm khôi phục trừ khi thông tin về ti khoản được cung cấp trong giai đoạn đăng ký l hon ton chnh xc

3.3 Những hnh vi sau bị tuyệt đối nghim cấm:

3.4 Chnh sch sử dụng v bảo vệ dữ liệu đối với ti khoản Facebook

Facebook tạo ra cc công nghệ v dịch vụ nhằm hỗ trợ mọi người kết nối với nhau, xây dựng cộng đồng v pht triển doanh nghiệp, sử dụng tnh năng tuyệt vời ny của Facebook để bạn c thể dễ dng kết nối. Cc Điều khoản ny điều chỉnh việc bạn sử dụng Facebook:

C Bạn không mất ph sử dụng Facebook hay cc sản phẩm v dịch vụ khc thuộc phạm vi điều chỉnh của những Điều khoản ny.
C Chng tôi thu thập v sử dụng ID ti khoản để lm định danh đăng nhập
C Chng tôi chỉ lấy thông tin cần thiết để thực hiện đăng nhập ti khoản, v không sử dụng với mục đch khc như bn cho cc nh quảng co v cũng không chia sẻ thông tin trực tiếp nhận dạng bạn.
C Chng tôi chỉ sử dụng thông tin chnh để tạo trải nghiệm đăng nhập bằng ti khoản Facebook
C Lm cch no để quản lý hoặc xa thông tin về bạn khi sử dụng ứng dụng đăng nhập Facebook trn trang của chng tôi?
 Cch thực hiện: Bạn truy cập vo tnh năng 
 Ci đặt Facebook,  chọn tab Ứng dụng v trang web, ở đây sẽ hiển thị danh sch cc ứng dụng bạn đã từng đồng ý tham gia, chọn XÓA đối với ứng dụng  m bạn không muốn tiếp tục tham gia.

4. Cc thỏa thuận chung:

4.1 Cc thay đổi về nội dung của tr chơi Tr chơi, Sản phẩm, Dịch vụ

Chng tôi c thể C với ton quyền hạn của mnh v vo bất cứ lc no C bổ sung, sửa đổi hay xa bỏ bất kỳ thông tin no cũng như thay đổi sự trnh by, thnh phần hoặc chức năng của hệ thống m không cần bo trước. Nếu cc bạn không đồng ý với những thay đổi đ, cc bạn c thể ngưng sử dụng dịch vụ. Việc cc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ đồng nghĩa với bạn đồng ý với những thay đổi đ.

4.2 Thay đổi quy định

Chng tôi c ton quyền thay đổi những điều khoản không cn ph hợp trong Quy định m không cần bo trước. Nếu cc bạn không đồng ý với những thay đổi đ, cc bạn c thể ngưng sử dụng dịch vụ. Việc cc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ đồng nghĩa với bạn đồng ý với những thay đổi đ.

4.3 Sự gin đoạn của dịch vụ

Chng tôi c quyền ngừng cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định để sửa chữa, bảo tr my mc v sẽ c thông bo trước cho người chơi trn trang Web hoặc Fanpage chnh thức của tr chơi. Chng tôi không bảo đảm với người chơi rằng bạn sẽ kết nối vo dịch vụ của chng tôi vo bất kỳ lc no.

Bạn thừa nhận dịch vụ của chng tôi c thể bị gin đoạn bởi cc lý do nằm ngoi tầm kiểm sot như: Chập điện, thin tai, hỏa hoạn. Chng tôi sẽ không chịu trch nhiệm đối với việc gin đoạn dịch vụ, tr hoãn hay không thể cung cấp dịch vụ bởi cc lý do trn.

4.4 Cấm truy cập

Chng tôi c ton quyền, vo bất cứ thời điểm no, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vo tr chơi Tr chơi hoặc bất kỳ phần no của hệ thống ngay lập tức v không cần bo trước nếu chng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản no trong bản quy định hoặc sự cấm đon hay từ chối đ ph hợp v cần thiết.

Trong những trường hợp nghim trọng, chng tôi c thể phối hợp với nh chức trch để truy cứu trch nhiệm hnh sự với những đối tượng vi phạm.

4.5 Quy định về bồi thường

Bạn phải đồng ý về việc bảo đảm, bảo vệ v giữ cho Công ty , Gim đốc, cc nhân vin, cổ đông, đại lý, khch hng v đối tc của Công ty vô hại đối với cc trường hợp mất mt, khiếu nại, chi ph (bao gồm khoản ph tư vấn luật sư hợp lý) bị đi bởi bất kỳ bn thứ ba pht sinh lin quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, sự vi phạm của bạn đối với bầt kỳ Điều khoản no trong bản thỏa thuận ny hay bất kỳ quyền của người sử dụng khc.

4.6 Kết thc dịch vụ

Bạn c thể ngưng sử dụng ti khoản bất cứ lc no m không cần bo trước với Công ty v không phải chịu trch nhiệm no. Công ty c quyền tạm ngưng ti khoản của bạn để điều tra hoặc hủy bỏ để xử lý vi phạm. Nếu dịch vụ bị hủy bỏ, bạn phải chấp nhận những điều khoản sau đây: Công ty c quyền ngưng ti khoản của bạn ngay lập tức v sẽ thông bo trước nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản no trong Bản thỏa thuận ny hoặc vi phạm cc quy định trong tr chơi.

4.7 Thông tin của bn thứ ba

Thông tin được cung cấp tại hệ thống Tr chơi c thể chứa thông tin từ bn thứ ba hoặc được chọn lọc từ cc nguồn khc. Những thông tin đ không được coi l khuyến nghị hoặc xc thực của Tr chơi cho bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ no.

Công ty không độc lập thẩm định thông tin v không chịu trch nhiệm nếu thông tin của bn thứ ba không cập nhật; Theo đ, chng tôi không nhận bất cứ trch nhiệm no về cc thông tin ấy. Bạn sử dụng hoặc đặt niềm tin vo những thông tin đ với hiểu biết, trch nhiệm v nguy cơ của ring bạn.

4.8 Lin kết đến v đi từ hệ thống Tr chơi

Cc lin kết từ hệ thống của Tr chơi c thể dẫn bạn tới cc website khc. Cc bạn thừa nhận v đồng ý rằng Công ty không chịu trch nhiệm về sự chnh xc hoặc gi trị của bất kỳ thông tin no do cc website lin kết cung cấp.

Lin kết tới cc website khc không cấu thnh sự xc nhận của Công ty về thông tin, sản phẩm, quảng co hoặc cc ti liệu khc tại những website đ.

4.9 Quyền sở hữu tr tuệ

Tất cả quyền sở hữu tr tuệ tồn tại trong hệ thống tr chơi Tr chơi đều thuộc về Công ty hoặc cấp php hợp php cho Công ty sử dụng tại hệ thống ny. Theo đ, tất cả cc quyền hợp php đều được đảm bảo. Trừ phi được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty , bạn không được php tải ln, gửi, xuất bản, ti sản xuất, truyền hoặc phân pht bằng bất cứ hnh thức no bất cứ thnh phần no của hệ thống Tr chơi online hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong Tr chơi online.

Bạn đồng ý để chng tôi tự do sử dụng, công bố, p dụng v sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khi niệm, cch thức, đề xuất, gợi ý, bnh luận hoặc lin lạc no khc v thông tin được bạn cung cấp cho chng tôi (Phản hồi) c lin quan tới tr chơi v/hoặc dịch vụ của Tr chơi một cch hon ton miễn ph. Bạn từ bỏ v đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền v sự đi hỏi với bất kỳ khoản tiền thưởng, ph, nhuận bt, lệ ph v/hoặc cc kiểu chi trả khc lin quan đến việc chng tôi sử dụng, công bố, p dụng, v/hoặc chỉnh sửa bất kỳ thnh phần hoặc tất cả phản hồi của bạn.

4.10 Thông tin người dng

Với một số dịch vụ, hệ thống Tr chơi yu cầu người dng phải đăng ký. Chng tôi c thể dng thông tin ny để gửi thông bo cho bạn về cc sản phẩm v dịch vụ hoặc chương trnh khuyến mại thông qua thư điện tử hoặc thư bưu chnh. Chng tôi cũng c thể sử dụng cc thông tin ny để tiến hnh cc cuộc điều tra (V dụ: thông bo thay đổi dịch vụ trong hệ thống, thông bo về cc chương trnh khuyến mại hay cc hnh động nhân đạo v xã hội khc). Chng tôi duy tr chnh sch KHÔNG GỬI THƯ RÁC v không chia sẻ, bn hay để lọt email của cc bạn cho cc bn thứ ba khi không c sự chấp thuận của bạn.

Công ty sẽ chỉ đưa ra cc thông tin c nhân v/hoặc địa chỉ IP của người dng khi được luật php Việt Nam yu cầu v để lm cc việc thực sự cần thiết như sau:

Chng tôi chỉ chịu trch nhiệm khi thông tin đang được giữ kn bởi Công ty . Khi thông tin đã được chuyển qua bn thứ ba đng theo cc thỏa thuận trn của bản Quy định, việc bảo mật thông tin l nằm ngoi khả năng của chng tôi v hon ton không phải l trch nhiệm của Công ty .

4.11 Giới hạn trch nhiệm php lý v bảo đảm

Bạn hnh xử v tin tưởng hon ton vo kỹ năng v khả năng đnh gi của bạn đối với việc sử dụng v hiểu thông tin trong hệ thống Tr chơi. Bạn chịu trch nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của bạn tuân thủ tất cả cc yu cầu của php luật hiện hnh.

Giới hạn nghĩa vụ php lý trong quy định sẽ được p dụng với quy mô đầy đủ nhất được php luật hiện hnh cho php.

4.12 Luật p dụng

Quy định trn đây được thực thi theo php luật của nước Cộng ha Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Khi sử dụng dịch vụ trong Tr chơi, bạn đã mặc nhin chấp nhận điều khoản trong bản quy định ny. Chng tôi hoạt động hon ton trong khuôn khổ luật php Việt Nam v cam kết tuân thủ cc php chế của Nh nước Cộng ha Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cc điều khoản trn l ph hợp với luật php hiện hnh v đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người sử dụng dịch vụ của của Công ty .

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, You can contact us: